REGULAMIN

1. Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin ma zastosowanie przy zakupie towarów ("Towary") lub usług ("Usługi") wyszczególnionych powyżej przez Ciebie ("Kupujący") od Amazon Filters Sp. z o.o. ("Sprzedający"). Żadne inne warunki nie mają zastosowania przy sprzedaży Towarów lub Usług, chyba że zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

2. Ważność oferty.

O ile nie zostało to wcześniej zmienione lub wycofane, oferta Sprzedającego pozostaje otwarta do zatwierdzenia na okres zaznaczony w ofercie, lub, gdy żaden okres nie został określony, na 30 dni po dacie jej przedstawienia.

3. Zamówienie

Wszystkie zamówienia w Firmie powinny być składane przez Kupującego w formie pisemnej i powinny być opatrzone wystarczającymi informacjami, które umożliwią Firmie realizację zamówienia, jeśli zostanie ono przyjęte. Wszystkie zamówienia podlegają procesowi przyjęcia przez Firmę i żadna umowa nie będzie sporządzona do czasu wydania takiej akceptacji przez Firmę Kupującemu.

4. Reprezentacja

4.1 Wszelkie oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej złożone przez Sprzedającego lub złożone w jego imieniu są wyraźnie wyłączone z Oferty, o ile nie zostały w niej wymienione. Żadna modyfikacja lub odstąpienie od niniejszego postanowienia nie będzie ważne, chyba że zostanie to potwierdzone pisemnie przez stronę, której tyczy się modyfikacja lub odstępstwo.

4.2 Wszystkie specyfikacje, rysunki, dane dotyczące osiągów oraz dane szczegółowe dotyczące wag i wymiarów dostarczone wraz z wyceną Sprzedającego są jedynie przybliżone, a opis i ilustracje zawarte w katalogu Sprzedającego, cennikach i innych materiałach reklamowych mają na celu jedynie przedstawienie ogólnej koncepcji towarów w nich opisanych i nie stanowią wiążącej części umowy.

5. Cena i płatność

5.1 Ceny są cenami ex-works a terminy płatności wynoszą 30 dni od końca miesiąca, z zastrzeżeniem zaliczki w momencie składania zamówienia.

5.2 Jakikolwiek wzrost kosztów Towarów ponoszonych przez Sprzedającego z powodu jakiegokolwiek czynnika pozostającego poza kontrolą Sprzedającego, w tym, ale nie wyłącznie, kosztów materiałów, kosztów pracy, zmiany kursu wymiany walut lub ceł, lub zmian kursu dostawy, zostanie odzwierciedlony na fakturze zgodnie z prawem Sprzedającego do podwyższenia Ceny przed dostawą.

5.3 W przypadku zmiany lub zawieszenia pracy na polecenie Kupującego lub w przypadku braku instrukcji cena umowna ulega odpowiednim zmianom.

5.4 W przypadku nieotrzymania instrukcji wysyłkowych wystarczających do wysłania towaru w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o gotowości do wysyłki, Kupujący odbierze dostawę osobiście lub zorganizuje jej składowanie. Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy lub nie zorganizuje składowania, Sprzedający będzie uprawniony do zorganizowania na rzecz Kupującego, składowania we własnym zakładzie lub w innym miejscu, a wszelkie opłaty za składowanie, ubezpieczenie lub koszty przestoju ponosi Kupujący.

5.5 Jakakolwiek podwyżka Ceny zgodnie z podpunktem 5.2 nastąpi wyłącznie po pisemnym poinformowaniu Kupującego przez Sprzedającego o podwyżce.

5.6 Cena nie obejmuje opłat za opakowanie i transport/dostawę.

5.7 Cena nie obejmuje obowiązującego podatku VAT i innych podatków lub opłat, które są nakładane lub pobierane przez organ właściwy.

5.8 Termin płatności stanowi treść Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie określonym w podpunkcie 5.1, Sprzedający może zawiesić wszelkie dalsze dostawy na rzecz Kupującego i naliczyć odsetki dla Kupującego w wysokości 1% miesięcznie od zaległej kwoty do czasu otrzymania pełnej płatności.

6. Test

Produkty Sprzedawcy są dokładnie sprawdzane i poddawane standardowym testom przed wysyłką.

Kupujący jest odpowiedzialny za to, aby dostarczone towary nie były używane poza ich parametrami eksploatacyjnymi określonymi w instrukcji montażu.

7. Uszkodzenie lub utrata podczas transportu

7.1 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów przy dostawie lub odbiorze.

7.2 Jeżeli Towary nie mogą być sprawdzone, nota przewoźnika lub inna stosowny dokument musi określać Towar jako "niesprawdzony".

7.3 Jeżeli Kupujący stwierdzi jakąkolwiek szkodę lub braki, musi poinformować o tym Sprzedającego na piśmie w ciągu 3 dni od daty dostawy, podając szczegóły dotyczące domniemanej szkody lub braków.  Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Kupujący nie poinformuje go o tym fakcie.

7.4 Sprzedający musi mieć możliwość sprawdzenia uszkodzonych produktów przed użyciem, jakąkolwiek zmianą lub modyfikacją przez Kupującego.

7.5 Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Kupującego postanowień punktu 6 niniejszego regulaminu oraz porozumieniem ze Sprzedającym w sprawie wszelkich domniemanych szkód lub braków, Sprzedający naprawi wszelkie szkody i braki w rozsądnym terminie.

7.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie zwalnia Kupującego z odpowiedzialności za szkody lub braki.

7.7 W przypadku utraty w transporcie lub opóźnienia w dostawie Kupujący winien przesłać Sprzedającemu i przewoźnikowi w ciągu 14 dni od daty noty informacyjnej powiadomienie w formie pisemnej. Notatka "niesprawdzony" nie zwalnia Kupującego z tej odpowiedzialności, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do postanowień niniejszej klauzuli.

8. Dostawa

Termin nie stanowi treści regulaminu i wszelkie podane terminy wysyłki są ważne od dnia otrzymania przez nas pisemnego zamówienia na kontynuację pracy i wszystkich informacji niezbędnych do umożliwienia nam realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia poświadczonych szkiców, termin dostawy biegnie od dnia, w którym otrzymamy je z powrotem, należycie zatwierdzone.

9. Ryzyko utraty i tytuł własności

9.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia Produktów Kupującemu albo w momencie powiadomienia Kupującego przez Sprzedającego, że Produkty są gotowe do odbioru.

9.2 Tytuł prawny i faktyczny do towarów nie przechodzi na Kupującego, dopóki Sprzedający nie otrzyma pełnej zapłaty w gotówce lub ustalonych środkach rozliczeniowych.

9.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odzyskania wszelkich Towarów, co do których Sprzedający zachowuje tytuł prawny i faktyczny, jeżeli nie otrzyma pełnej zapłaty zgodnie z punktem 5.  W przypadku takiego zwrotu Kupujący dostarczy na swój koszt Towary, w zakresie których tytuł prawny i faktyczny nie został przeniesiony na Sprzedającego.

9.4 Prawo Kupującego do posiadania Towarów, w których Sprzedający zachowuje tytuł prawny i faktyczny, wygasa, jeżeli:

(a) Kupujący dopuści się istotnego naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;

(b) Kupujący jest lub stanie się przedmiotem nakazu do upadłości lub skorzysta z wszelkich innych ustawowych środków odnoszących się do zwolnienia niewypłacalnych dłużników;

(c) Kupujący zawrze dobrowolne porozumienie na mocy części 1 ustawy o niewypłacalności z 1986 r. lub zawrze inne porozumienie z wierzycielami; lub

(d) Kupujący zwoła zgromadzenie swoich wierzycieli, przystąpi do dobrowolnej lub przymusowej likwidacji, ma wyznaczonego syndyka, zarządcę, zarządcę lub syndyka masy upadłościowej lub jakiejkolwiek części majątku, jakiekolwiek dokumenty zostały złożone w sądzie w celu powołania zarządcy dla majątku Kupującego, Kupujący, którykolwiek z jego dyrektorów lub osoba uprawniona do reprezentowania wyda zawiadomienie o zamiarze powołania zarządcy (zgodnie z definicją w ust. 1 14 załącznika B1 do Ustawy o niewypłacalności z 1986 r.), zostaje podjęta uchwała lub złożony wniosek do jakiegokolwiek sądu o likwidację podmiotu Kupującego lub o wydanie nakazu administracyjnego w stosunku do Kupującego, lub też wszczęte zostaje jakiekolwiek postępowanie dotyczące niewypłacalności lub ewentualnej niewypłacalności Kupującego.

10. Gwarancja

10.1 Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany, według własnego uznania, jakiejkolwiek części lub Towarów wykazujących wady w wyniku wadliwego wykonania lub wadliwych materiałów w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do jakichkolwiek części lub komponentów, które nie zostały wyprodukowane przez Sprzedającego, Kupujący będzie uprawniony jedynie do takiej rękojmi, jaką Sprzedający otrzyma od dostawcy lub dostawców takich części lub komponentów, ale nie w taki sposób, aby nałożyć na Sprzedającego w odniesieniu do takich części lub komponentów odpowiedzialności większej niż wynikająca z regulacji prawnych.

10.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnego zużycia, nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji udzielonych przez Sprzedającego, niewłaściwego użycia lub zmiany Towarów, zaniedbania, umyślnego uszkodzenia lub jakiegokolwiek innego działania Kupującego, jego pracowników, agentów lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

11. Odpowiedzialność

11.1 Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący nabywa Towary jako konsument, wszelkie gwarancje, warunki lub inne warunki dorozumiane na mocy ustawy lub prawa powszechnego (z wyjątkiem tych dorozumianych w sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.) są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

11.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, w tym wszelkie straty zysków lub szkody wynikowe poniesione lub poczynione przez Kupującego z jakiegokolwiek powodu.

11.3 Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym punkcie 11 nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego:

(a) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie Sprzedającego;

(b) w każdej sprawie, w odniesieniu do której wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego byłoby niezgodne z prawem;

(c) za oszustwo lub podanie nieprawdziwych informacji.

12. Komunikacja

Wszelkie zawiadomienia, które należy przekazać Firmie, powinny być przekazywane w formie pisemnej, zaadresowanej do siedziby Amazon Filters Ltd w Albany Park Estate, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7PG.

13. Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków, jeżeli takie niewykonanie lub opóźnienie wynika z przyczyn pozostających poza kontrolą tej strony.  Przyczyny takie obejmują, ale nie ograniczają się do: awarii zasilania, awarii dostawcy usług internetowych, akcji protestacyjnych, niepokojów społecznych, pożaru, powodzi, burz, trzęsień ziemi, aktów terroryzmu, działań wojennych, działań rządowych lub wszelkich innych zdarzeń pozostających poza kontrolą danej strony.

14. Zwolnienie z warunków

Żadne zrzeczenie się przez Sprzedającego jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez Kupującego nie będzie uważane za zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszeń tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

15. Zerwanie umowy

W przypadku, gdy jeden lub więcej z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny, to zostanie oddzielony od reszty niniejszych Warunków (które pozostaną ważne i wykonalne).

16. Prawo i jurysdykcja

16.1 Niniejsze Warunki (w tym wszelkie sprawy i zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nim.

16.2 Wszelkie spory, kontrowersje, postępowania lub roszczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotyczące niniejszych Warunków (w tym wszelkie kwestie pozaumowne i zobowiązania z nich wynikające lub z nimi związane) podlegają jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

16.3 Wszelkie spory należy w pierwszej kolejności skierować do funkcjonariuszy spółek Kupującego i Sprzedającego w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania.

17. Zwroty

Sprzedający wykonuje większość Towarów na zamówienie klienta i przechowuje zapasy w ograniczonym zakresie, dlatego wszelkie zwroty niechcianych zamówionych nieprawidłowo Towarów pozostają w gestii Sprzedającego i będą podlegały opłacie za zwrot.

18. Własność intelektualna

Wszelkie prawa, tytuły własności i szkice, specyfikacje lub inne dokumenty dostarczone przez Sprzedającego Kupującemu w ramach realizacji zamówienia lub dostarczone w dowolnym czasie pozostają własnością Sprzedającego, który przyznaje Kupującemu prawo do korzystania wyłącznie w celu wyboru, instalacji i eksploatacji Towarów.

19. Przeciwdziałanie korupcji

Sprzedający zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów etycznego postępowania i uczciwości w swojej działalności gospodarczej w Polsce i za granicą. Sprzedający nie będzie prowadził interesów z dostawcami usług, agentami lub przedstawicielami, którzy nie popierają celów organizacji w zakresie przeciwdziałania łapówkarstwu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umów ze skutkiem natychmiastowym ze stronami trzecimi działającymi w imieniu lub na rzecz organizacji, jeżeli istnieją dowody, że dopuściły się one aktu przekupstwa.

DO DZIEŁA

UPEWNIMY SIĘ, ŻE DOSTAJESZ OD SYSTEMU FILTRACYJNEGO TO, CO NAJLEPSZE.

Zadzwoń do naszego zespołu pod numer +44 (0) 1276 670600 lub napisz do nas poniżej