OŚWIADCZENIE

Wszystkie informacje, teksty, grafiki i linki znajdujące się na tej stronie internetowej są własnością Amazon Filters Ltd i opierają się na danych technicznych i testach, które uważamy za wiarygodne. Strona jest dostarczana przez nas jedynie w celach informacyjnych, wyłącznie do użytku naszych klientów, których personel ma wiedzę techniczną pozwalającą na interpretowanie danych według własnego uznania i na własne ryzyko.

Amazon Filters Ltd nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych danych zawartych na tej stronie internetowej.

Ponieważ warunki użytkowania wynikające z danych zawartych na tej stronie internetowej znajdują się poza kontrolą firmy Amazon Filters, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za rezultaty, szkody, poszczególne lub wynikające z, bezpośrednie lub pośrednie, mające związek z zastosowaniem danych podanych na niniejszej stronie internetowej.